Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Stichting Wijksport met betrekking tot de Website www.WijkActief.nl/vitaal en deelname aan activiteiten (zoals de vitaliteitstesten voor mensen vanaf 55 plus) die via de website www.WijkActief.nl worden aangeboden. Lees deze algemene voorwaarden ('algemene voorwaarden') zorgvuldig door voordat u de Website en/of aan een activiteit deelneemt (‘Gebruiker’).

1.2 Door het bezoeken en/of gebruik maken van deze Website en/of het registreren van een activiteit als deelnemer geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.3 Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van deze algemene voorwaarden, verzoekt Stichting Wijksport u geen gebruik te maken van deze Website en/of zich niet te laten registreren als deelnemer voor een activiteit.

2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Content: hieronder begrepen, maar niet beperkt tot tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen, die de Gebruiker via de Website ter beschikking stelt. 

Gebruiker: iedere gebruiker van de Website en een deelnemer die zich voor een activiteit registreert en/of hieran deelneemt.

Stichting Wijksport: sportstichting Wijksport, gevestigd te Wijk bij Duurstede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41265954.

Website: de Website van Stichting Wijksport, www.WijkActief.nl en overige sociale netwerken waarop Stichting Wijksport een profiel heeft, waaronder Facebook (WijkActief) en Instagram (wijkactief_wbd).

3. Dienstverlening Stichting Wijksport

3.1 De dienstverlening van Stichting Wijksport via de Website bestaat uit het geven van informatie over haar activiteiten op het gebied van sport, bewegen, gezonde leefstijl en vitaliteit.

3.2 Stichting Wijksport is verantwoordelijk voor de informatie die zij via de Website of anderszins verschaft. Stichting Wijksport streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden. Niettemin kan Stichting Wijksport niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de op de Website gepresenteerde gegevens en informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3.3 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij u aan contact op te nemen met Stichting Wijksport via info@wijkactief.nl

3.4 Stichting Wijksport streeft naar een goedwerkend systeem voor de Website en de faciliteiten die continu, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.

3.5 Stichting Wijksport garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Website kan worden gemaakt of dat de Website voortdurend toegankelijk is, nu de Website naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. Stichting Wijksport doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Website zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.

3.6 Stichting Wijksport is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Website voor Gebruikers te beperken.

4. Verplichtingen Gebruikers

4.1 Gebruikers staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van de Website gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers en leden mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2 Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Website en de juistheid van de door hen verstrekte (persoons-)gegevens. Gebruikers staan er tevens voor in dat zij volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van Content.

4.3 Gebruikers plaatsen geen niet-geautoriseerde commerciële Content op de Website.

4.4 Gebruikers plaatsen geen beledigende, haatdragende, bedreigende, intimiderende of lasterlijke Content. Gebruikers gebruiken de Website niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

4.5 Door het (vrijwillig) via de Website ter beschikking stellen van Content draagt een Gebruiker hierbij de rechten van intellectuele eigendom op deze Content over aan Stichting Wijksport, al dan niet bij voorbaat. Stichting Wijksport draagt deze intellectuele eigendomsrechten niet over aan derden. Indien en voor zover enig recht niet overdraagbaar mocht zijn, verleent de Gebruiker hierbij aan Stichting Wijksport een onopzegbare, exclusieve licentie. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die onder meer in verband staan met de Website van Stichting Wijksport.

4.6 Indien een Gebruiker minderjarig is, geeft de wettelijke vertegenwoordiger c.q. ouder van de Gebruiker hierbij, al dan niet bij voorbaat, toestemming voor de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, voor zover deze rusten op de Content, dan wel voor het verlenen van een onopzegbare, exclusieve licentie zoals bedoeld in REF _Ref381276452 \r \h 4.5.

4.7 Gebruikers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via de Website ter beschikking gestelde Content en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van de bovengenoemde licentie aan Stichting Wijksport.

4.8 Gebruikers erkennen en staan er voor in dat de door hen via de Website ter beschikking Content geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens Stichting Wijksport en/of derden.

4.9 Gebruikers stemmen ermee in dat zij de Website alleen voor doeleinden gebruiken die zijn toegestaan op grond van de Gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst met Stichting Wijksport en/of de toepasselijke wet- of regelgeving.

4.10 In het geval dat Stichting Wijksport wetenschap heeft van een mogelijke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving, behoudt Stichting Wijksport zich het recht voor om door Gebruikers geplaatste Content te verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker tot de Website te beëindigen en/of het gebruikersaccount te beëindigen.

4.11 In gevallen waarin een Gebruiker zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Website, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden nader is omschreven, behoudt Stichting Wijksport zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Gebruiker te verhalen.

5. Privacy

5.1 Stichting Wijksport gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van de Website onder www.WijkActief.nl

6. Rechten van intellectuele eigendom

6.1 De Website en alle via de Website door Stichting Wijksport ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot gegevens, geluids- en beeldmateriaal, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software en logo’s, bevatten gegevens, bestanden, programma's en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan Stichting Wijksport en/of derden.

6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Wijksport of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, de Website en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van Stichting Wijksport of de betreffende rechthebbende.

6.3 Ingeval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Stichting Wijksport en/of derden, behoudt Stichting Wijksport zich het recht voor om alle hierdoor door Stichting Wijksport en/of derden geleden schade volledig op de gebruiker van de Website, waaronder Gebruikers te verhalen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Stichting Wijksport is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van de Website die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de Website zijn verbonden. Stichting Wijksport is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via de Website kunnen worden aangeboden.

7.2 Stichting Wijksport is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met deelname  aan een activiteit en/of evenement.

7.3 Stichting Wijksport is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de door hen via de Website ter beschikking gestelde Content. Stichting Wijksport geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze Content.

7.4 Stichting Wijksport is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de Website, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

7.5 De Website bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door Stichting Wijksport of waarvoor Stichting Wijksport niet anderszins (mede)verantwoordelijk is. Stichting Wijksport is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Stichting Wijksport biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van haar Gebruikers en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee u verbinding maakt vanaf de Website voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

7.6 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Wijksport.

8. Vrijwaring

8.1 Iedere Gebruiker vrijwaart Stichting Wijksport dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze algemene voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Website door de betreffende Gebruiker. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Stichting Wijksport in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

9 Foto en video opnamen

9.1 Tijdens activiteiten en/of evenementen worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van de activiteiten en/of het evenement te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door Stichting Wijksport, FRAMEJUMP video & vormgeving en haar partners en online publicatie (website en sociale media kanalen van Stichting Wijksport en WijkActief).

10. Overige bepalingen

10.1 Deze algemene voorwaarden bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van het gebruik van de Website zijn gemaakt. Is of worden een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Stichting Wijksport het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

10.2 Stichting Wijksport behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele algemene voorwaarden zijn te allen tijde via de Website www.WijkActief.nl te vinden. In een dergelijk geval zal Stichting Wijksport de Gebruikers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Gebruikers het gebruik van de Website voortzetten na aanpassingen in de algemene voorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. Stichting Wijksport raadt Gebruikers van de Website dan ook aan om de algemene voorwaarden via de Website regelmatig te raadplegen.

10.3 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

10.4 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

10.5 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Stichting Wijksport en derden naar aanleiding van de algemene voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht.

© Stichting Wijksport 2023

Datum publicatie 1 juli 2023

Inloggen